Домой Карта сайта Контакты
АКЦИЯ – электронные циркуляционные насосы со скидкой 50-60% по цене обычных
Насосное оборудование
Подписка 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Федоренко Анатолiй Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2016
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Шведсько-Українська група- "SU GROUP"
2. Організаційно-правова форма емітента
Акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23534069
4. Місцезнаходження емітента
02121 м. Київ д/н м. Київ Вiрменська, 5-а
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 533-55-55 (044) 533-49-73
6. Електронна поштова адреса емітента
mail@sugroup.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2016

(дата)
2. Річна інформація опублікована у №78 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку   22.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці index.php?navid=608 в мережі Інтернет 19.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Перелiк iнформацiї, що не входить до рiчного звiту та причини її вiдсутностi: юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента не має; iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацi; iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв; iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв; iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду; iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй; iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй; вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi в зв'язку з тим, що протягом звiтнього перiоду особлива iнформацiя не виникала; iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня в зв'язку з тим, що дiяльнiсть Товариства не класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Шведсько-Українська група- "SU GROUP"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №345754
3. Дата проведення державної реєстрації
25.01.1996
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
2590000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
46
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
33.20 УСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ
41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "ТАСКОМБАНК" м.Києва
2) МФО банку
339500
3) Поточний рахунок
26003328663001
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "ТАСКОМБАНК" м.Києва
5) МФО банку
339500
6) Поточний рахунок
26003328663001

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жигун Вiталiй Якович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 551483 26.08.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
4) Рік народження**
1956
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP"- Голова Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
06.04.2011 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на посаду на пiдставi решення загальних зборiв Товариства вiд 06.04.2011р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федоренко Анатолiй Юрiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 429483 22.07.2004 Дарницьким РУГУ МВС України у м.Києвi
4) Рік народження**
1975
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP"- перший заступник Голови Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
06.04.2011 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на посаду на пiдставi решення загальних зборiв Товариства вiд 06.04.2011 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Конєва Світлана Василівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 051184 26.01.1999 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4) Рік народження**
1975
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
1
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ВІССМАНН"- бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
21.05.2015 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Прийнятий на посаду 21.05.2015р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данилов Юрій Валентинович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 082796 03.02.1996 Харківським РУ ГУ МВС України у м.Києві
4) Рік народження**
1958
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Глобал Прес" - начальник юридичного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
06.04.2011 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на посаду на пiдставi решення загальних зборiв Товариства вiд 06.04.2011 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жигун Євген Віталійович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
SWE 89513833 20.03.2015 Посольство Швеції у м.Києві
4) Рік народження**
1980
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
7
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP"- менеджер з зовнішньоекономічної діяльності.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
24.01.2015 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на посаду на пiдставi решення загальних зборiв Товариства вiд 24.01.2015 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Ревізор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Анісімова Наталія Гнатівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 430220 19.08.2004 Дарницьким РУ ГУ МВС України у
4) Рік народження**
1960
5) Освіта**
Середньо технічна
6) Стаж роботи (років)**
18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP"- головний бухгалтер ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP"- Фінансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
06.04.2011 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на посаду на пiдставi решення загальних зборiв Товариства вiд 06.04.2011 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової радиЖигун Вiталiй ЯковичСН 551483 26.08.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС України у м.Києвi2072562072000
РевізорАнiсiмова Наталiя ГнатiвнаМЕ 430220 19.08.2004 Дарницьким РУГУ МВС України у м.Києвi51814518000
Генеральний директорФедоренко Анатолiй ЮрiйовичМЕ 429483 22.07.2004 Дарницьким РУГУ МВС України у м.Києвi1110301110000
Усього37001003700000

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Жигун Вiталiй ЯковичСН 551483 26.08.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi2072562072000
Анiсiмова Наталiя ГнатiвнаМЕ 430220 19.08.2004 дарницьким РУ ГУ МВС Укрвїни в м. Києвi51814518000
Федоренко Анатолiй ЮрiйовичМЕ 429483 22.07.2004 Дарницьким РУГУ МВС України у м.Києвi1110301110000
Усього37001003700000

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення23.03.2015
Кворум зборів**100
ОписПорядок денний: 1. Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 2. Звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк. 3. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2014 рiк. 4. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв). 5. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину. Прийнято наступнi рiшення: 1. Затвердити звiт Голови наглядової ради товариства Жигуна Вiталiя Яковича про результати її дiяльностi за 2014 рiк та визнати роботу Наглядової ради ПрАТ "SU GROUP" задовiльною. 2. Затвердити звiт ревiзора товариства по перевiрцi фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "SU GROUP" за 2014 рiк. 3. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2014 рiк. 4. Не нараховувати та не направляти кошти до фонду виплати дивiдендiв та iнших фондiв товариства у зв'язку iз вiдсутнiстю нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2014 року. 5. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборiв товариства (до 23 березня 2016 року). Характер правочинiв: укладення договорiв iз контрагентами на придбання (поставку) насосного та iншого обладнання, виконання проектно-монтажних робiт. Гранична сукупна вартiсть 15 000 000,00 (п'ятнадцять мiльйонiв) грн.

Вид загальних зборів*черговіпозачергові

X
Дата проведення08.01.2015
Кворум зборів**100
ОписПорядок денний: 1. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину. Прийнято рiшення: 1. Вчинити значний правочин, укласти договори на поставку насосного обладнання з публiчним акцiонерному товариству "Акцiонерна компанiя "Київводоканал" на суму 5 647 256,40 та 8 400 691,20 грн. Схвалити дiї генерального директора Федоренко А.Ю., який вже пiдписав договори на поставку насосного обладнання публiчному акцiонерному товариству "Акцiонерна компанiя "Київводоканал" на суму 5 647 256,40 та 8 400 691,20 грн. Надати Генеральному директору Федоренко А.Ю., повноваження на укладення вiд iменi Товариства додаткових договорiв про внесення змiн та доповнень до вже дiючих договорiв з ПАТ "Акцiонерна компанiя "Київводоканал". Збори iнiцiювала Наглядова рада Товариства.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.12.2010783/10/1/10Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областiUA4000111355Акція проста бездокументарна іменнаДокументарнi iменнi700.0037002590000.00100.000000000000
Опис

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1455.9 2194.4 0 0 1455.9 2194.4
будівлі та споруди 481 474.9 0 0 481 474.9
машини та обладнання 37 45.3 0 0 37 45.3
транспортні засоби 875 1486.2 0 0 875 1486.2
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 62.9 188 0 0 62.9 188
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1455.9 2194.4 0 0 1455.9 2194.4
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) встановланi вiдповiдно до чинних норм Податкового Кодексу України. Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець звiтного перiоду складає 8390,8 тис. грн., сума нарахованого зносу 6196,4 тис. грн.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -4439.2 -8926.200000000001
Статутний капітал (тис. грн.) 2590 2590
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 2590 2590
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-4439.200 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(2590.000 тис.грн. ).Товариству необхідно вжити заходів для підтримання вартості чистих активів на встановленому законодавством рівні, інакше згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України Товариство підлягає ліквідації.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х3720.30ХХ
Кредит банку07.07.20113720.3020.00003.07.2015
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ411.80ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язанняХ17275.70ХХ
Усього зобов'язаньХ21407.80ХХ
Опис

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 3 2
2 2014 2 1
3 2015 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (запишіть):

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть):

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?


Так Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

Інше (запишіть): рішення про вчинення значного правочину

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

Так Ні
Складу

Організації

Діяльності

Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :


Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть)
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть):

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 5


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органуВизначення розміру винагороди для голови та членів наглядової радиПрийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органуПрийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада X
Виконавчий орган
X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть) аудитора не змінювали

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

КОДИ


Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 |01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Шведсько-Українська група- "SU GROUP" за ЄДРПОУ 23534069
Територія м. Київ за КОАТУУ 8036300000
Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ за КВЕД 46.90
Середня кількість працівників 46
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 02121 м. Київ м. Київ Вiрменська, 5-а (044) 533-55-55

Форма № 1-м
1. Баланс
на "31" грудня 2015 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- 5.9
Основні засоби: 1010 1455.9 2194.4
- первісна вартість 1011 7586.9 8390.8
- знос 1012 ( 6131.0 ) ( 6196.4 )
Довгострокові біологічні активи: 1020-- --
Довгострокові фінансові інвестиції10302625.3 1366.8
Інші необоротні активи 1090700.0 700.0
Усього за розділом I1095 4781.2 4267.1
II. Оборотні активи
Запаси 1100 6349.6 10497.9
- у тому числі готова продукція 1103 6099.4 10232.4
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 2184.3 1309.7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 220.7 18.4
- у тому числі податок на прибуток 1136 196.2 --
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2109.5 69.8
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 2267.9 21.8
Витрати майбутніх періодів 1170 15.2 24.1
Інші оборотні активи 1190 2043.9 759.8
Усього за розділом II 1195 15191.1 12701.5
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --
Баланс 1300 19972.3 16968.6

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2590.0 2590.0
Додатковий капітал 1410 -- --
Резервний капітал 1415 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 11516.2 ) ( 7029.2 )
Неоплачений капітал 1425 ( -- ) ( -- )
Усього за розділом I 1495 -8926.2 -4439.2
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 -- 232.1
ІІІ. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 -- 3720.3
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 -- --
- товари, роботи, послуги 1615 14688.8 12053.0
розрахунками з бюджетом 1620 587.4 411.8
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- 251.1
- зі страхування 1625 -- --
- з оплати праці 1630 3.4 1.0
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 13618.9 4989.6
Усього за розділом IІІ 1695 28898.5 21175.7
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 -- --
Баланс 1900 19972.3 16968.6


2. Звіт про фінансові результати
за рік 2015
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 80201.1 57218.0
Інші операційні доходи 2120 5716.8 3378.0
Інші доходи 2240 3.2 533.6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 85921.1 61129.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 63037.6 ) ( 46078.0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 16306.7 ) ( 18540.0 )
Інші витрати 2270 ( 1793.2 ) ( 8697.8 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 81137.5 ) ( 73315.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 4783.6 -12186.2
Податок на прибуток 2300 ( 296.6 ) ( -- )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 4487.0 -12186.2


Генеральний директор Федоренко Анатолiй Юрiйович
Головний бухгалтер Конєва Світлана Василівна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)35316245
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України4026
27.09.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів192
П
000192
30.01.2014
05.07.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності2015
Думка аудитораУмовно-позитивнаПРОТОКОЛ №  13

чергових загальних зборів акціонерів

приватного акціонерного товариства «Шведсько-Українська група – «SU GROUP»

 

 

м. Київ                                                                                                          17 березня 2016 року

                                

            Чергові загальні збори акціонерів проводяться сімнадцятого березня дві тисячі шістнадцятого року за місцем знаходження та реєстрації товариства, а саме у офісному приміщенні приватного акціонерного товариства «Шведсько-Українська група –                   «SU GROUP», у м. Києві, по вул. Вірменській, 5-а.

            Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складену станом на 24 годину 14 березня 2016 року публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України".

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 3 (Три).

Згідно до даних, наданих реєстраційною комісією, на момент закінчення реєстрації акціонерів, 17 березня 2016 року, 15 година, 45 хвилин, для участі у загальних зборах приватного акціонерного товариства «Шведсько-Українська група – «SU GROUP» зареєструвались 3 (три) акціонери товариства, які у сукупності володіють 3 700 простими іменними голосуючими з усіх питань порядку денного акціями товариства, що становить 100% від загальної кількості голосів статутного капіталу товариства. Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів товариства мають кворум та є правомочними.

Кворум загальних зборів становить 100%.

Голова загальних зборів - Анісімова Наталія Гнатівна, секретар загальних зборів - Федоренко Анатолій Юрійович.

            Голосування на чергових загальних зборах акціонерів товариства проводиться за принципом: одна акція – один голос.

            Лічильна комісія загальними зборами не обиралась, прийнято рішення, що у зв‘язку із тим, що загальна кількість акціонерів становить три особи, протокол лічильної не вести, протокол чергових зборів підписати усіма акціонерами товариства.

 

                                                         Порядок денний:

1.   Звіт Наглядової ради про результати  діяльності Товариства за 2015 рік.

2.   Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

3.   Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік.

4.   Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

 

По першому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради про результати  діяльності Товариства за 2015 рік.

 

Слухали:

Голову Наглядової ради товариства Жигуна Віталія Яковича зі звітом про результати діяльності наглядової ради Товариства за 2015 рік.

 

Федоренка Анатолія Юрійовича, який запропонував затвердити звіт Голови Наглядової ради товариства про результати її діяльності за 2015 рік та визнати роботу Наглядової ради         ПрАТ «SU GROUP» задовільною.

 

Голосували:

“за” – 3700 простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства;

“проти” – 0;

“утримались” – 0.

 

 

Ухвалили:

Затвердити звіт Голови Наглядової ради товариства Жигуна Віталія Яковича про результати її діяльності за 2015 рік та визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «SU GROUP» задовільною.

 

По другому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

 

Слухали:

Ревізора Анісімову Наталію Гнатівну зі звітом про перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.

 

Федоренка Анатолія Юрійовича, який запропонував затвердити звіт ревізора товариства по перевірці фінансово-господарської діяльності ПрАТ «SU GROUP» за 2015 рік.

 

Голосували:

“за” – 3700 простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства;

“проти” – 0;

“утримались” – 0.

 

Ухвалили:

Затвердити звіт ревізора товариства по перевірці фінансово-господарської діяльності ПрАТ «SU GROUP» за 2015 рік.

 

По третьому питанню порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік.

 

Слухали:

Анісімову Наталію Гнатівну, яка ознайомила присутніх із річним звітом та балансом товариства за 2015 рік та запропонувала його затвердити.

 

Федоренко Анатолія Юрійовича, який запропонував затвердити річний звіт та баланс товариства за 2015 рік.

 

Голосували:

“за” – 3700 простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства;

“проти” – 0;

“утримались” – 0.

 

Ухвалили:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2015 рік.

 

По четвертому питанню порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

 

Слухали:

Федоренка Анатолія Юрійовича, який запропонував затвердити розподілення прибутку, отриманного ПрАТ «SU GROUP» у 2015 році.

 

Заяв на виступ, запитань та заперечень не надійшло.

 

Голосували:

“за” – 3700 простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства;

“проти” – 0;

“утримались” – 0.

 

Ухвалили:

1.Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманного ПрАТ «SU GROUP» у 2015 році :

    -  отриманий прибуток в сумі -  4 486 979,34 грн. провністю спрямувати на покриття збитків попередніх періодів;

 

  -  не нараховувати та не направляти кошти до фонду виплати дивідендів та інших фондів товариства у зв‘язку із відсутністю нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2015 року.

 

            На цьому всі питання порядку денного вичерпані, загальні збори акціонерів вважаються закритими.

 

            Зауважень щодо порядку ведення зборів не надійшло.

 

 

            Жигун В.Я.                          ____________________

 

            Анісімова Н.Г.                     ____________________

 

            Федоренко А.Ю.                 ____________________      ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ШВЕДСЬКО – УКРАЇНСЬКА ГРУПА - “SU GROUP”

ПОВІДОМЛЕННЯ

Приватне акціонерне товариство “Шведсько - Українська група - “SU GROUP”, код ЄДРПОУ 23534069, далі Товариство, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться  17 березня 2016 року о 16-00 годині  за адресою: 02121, м.Київ, вул. Вірменська, 5-А.

Порядок  денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.      Звіт Наглядової ради про результати  діяльності Товариства за 2015 рік.

2.      Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

3.      Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік.

4.      Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.):

 

Найменування показника 

період 

попередній

звітний

Усього активів  

 

17 005

18 699

Основні засоби  

1 452

1 259

Довгострокові фінансові інвестиції  

2 625

2 625

Запаси 

6 389

7 983

Сумарна дебіторська заборгованість  

 90

2 943

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2 268

964

Нерозподілений прибуток 

0

0

Власний капітал 

(1 808)

(3 236)

Статутний капітал 

2 590

2 590

Довгострокові зобов'язання 

0

0

Поточні зобов'язання 

13 315

12 355

Чистий прибуток (збиток) 

(5 068)

4 484

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

3700

3 700

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

46        

42   

          Електронна поштова адреса емітента - mail@sugroup.com.ua

          Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується  емітентом для розкриття інформації :   index.php?navid=608

      Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься  17 березня 2016 року з 15 години 00 хвилин до 15 години  45 хвилин за місцем проведення зборів згідно з переліком (реєстром) акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, складеному станом на 24 годину 14.03.2016 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі у загальних зборах (оформленою згідно вимог чинного законодавства України).

 Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть за місцем  знаходження товариства за адресою:  м. Київ-121, вул.Вірменська, 5-А, у робочі дні  з 10-00 до 16-00 години (приміщення бухгалтерії), а вдень проведення загальних зборів, а також у місці їх проведення.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - ревізор Товариства Анісімова Наталія Гнатівна.

За інформацією звертатися за телефоном (044)  563-55-55.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетні:

Бюлетень.Цінні папери України» № 25 від 11.02.2016 року;

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Голова Наглядової ради   __________________       Жигун Віталій Якович

 

 

 

 

 

 

Шановні акціонери ЗАТ “Іллічівськзовніштранс”

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ШВЕДСЬКО – УКРАЇНСЬКА ГРУПА - “SU GROUP”

ПОВІДОМЛЕННЯ

Приватне акціонерне товариство “Шведсько - Українська група - “SU GROUP”, код ЄДРПОУ 23534069, далі Товариство, місцезнаходження: 02121, м.Київ, вул. Вірменська, 5-А, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться  22 серпня 2016 року о 10-00 годині  за адресою: 02121, м.Київ, вул. Вірменська, 5-А, офіс ПрАТ “SU GROUP”, кімната №4.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах Товариства відбудеться 22.08.2016 з 09-00 до 09-45 години за адресою: 02121, м.Київ, вул. Вірменська, 5-А, офіс ПрАТ “SU GROUP”, кімната №4.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах - 16.08.2016 року станом на 24-00 годину.

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі у загальних зборах, оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

 

1.      Затвердження, прийнятого Наглядовою радою, рішення про вчиненого значного правочину  з ПАТ «АК «Київводоканал»(код ЄДРПОУ 03327664) по договору на суму – 4651226,40грн.

2.       Затвердження, прийнятого Наглядовою радою, рішення про вчиненого значного правочину з міським комунальним підприємством «Хмельницькводоканал»  (код  ЄДРПОУ 03356128) по договору на суму – 4528300,00грн.

3.      Затвердження, прийнятого Наглядовою радою, рішення про вчиненого значного правочину  з ТОВ «Петрівський Квартал» (код  ЄДРПОУ 33400832) по договору на суму – 4960764,00грн.

4.       Про попереднє схвалення значних правочинів, які ПрАТ “SU GROUP” планує вчинити протягом року.

5.      Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ “SU GROUP” на підписання значних правочинів.

 

      Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства опубліковане  у бюлетніБюлень. Цінні папери України” № 144 від 05.08.2016р.

 

Проекти рішень щодо питань, включених до порядку денного позачергових

загальних зборів акціонерів ПрАТ «Шведсько - Українська група – «SU GROUP»,

які відбудуться 22 серпня 2016 року.

________________________________________________________________________

 

1.      Перше питання порядку денного:

     «Затвердження, прийнятого Наглядовою радою, рішення про вчиненого значного правочину  з ПАТ «АК «Київводоканал»(код ЄДРПОУ 03327664) по договору на суму – 4651226,40грн.»

      Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

            Затвердити прийняте 14 липня 2016 року Наглядовою радою Товариства рішення про схвалення вчинення Товариством значного правочину з ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" (код ЄДРПОУ 03327664). Надати Генеральному директору Товариства - Федоренко А.Ю. повноваження на укладення з ПАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" (код ЄДРПОУ 03327664) договору з необхідними додатками до нього на виконання будівельно-монтажних робіт по об‘єкту: "Реконструкція КНС "Метрологічна" по вул. Метрологічній, 14-б, у Голосіївському районі м. Києва. Коригування", на суму 4 651 226,40 грн.

________________________________________________________________________

2.      Друге питання порядку денного:

«Затвердження, прийнятого Наглядовою радою, рішення про вчиненого значного правочину з міським комунальним підприємством «Хмельницькводоканал»  (код  ЄДРПОУ 03356128) по договору на суму – 4528300,00грн.»

           Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

           Затвердити прийняте 15 липня 2016 року Наглядовою радою Товариства рішення про схвалення вчинення Товариством значного правочину з міським комунальним підприємством "Хмельницькводоканал" (код ЄДРПОУ 03356128) на суму 4 528 300,00 грн. Надати Генеральному директору Товариства - Федоренко А.Ю. повноваження на укладення договору та необхідних додатків до нього з міським комунальним підприємством "Хмельницькводоканал" (код ЄДРПОУ 03356128) на реконструкцію машинного приміщення водопровідно-насосної станції №10 у с. Чернелівка Красилівського району Хмельницької області із заміною запірної арматури та насосного агрегату на сучасне енергозберігаюче обладнання, на суму 4 528 300,00 грн.

________________________________________________________________________

3.        Трете питання порядку денного:

        «Затвердження, прийнятого Наглядовою радою, рішення про вчиненого значного правочину  з ТОВ «Петрівський Квартал» (код  ЄДРПОУ 33400832) по договору на суму – 4960764,00грн.»

             Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

             Затвердити прийняте 02 серпня 2016 року Наглядовою радою Товариства рішення про схвалення вчинення Товариством значного правочину – укладення договору підряду на виконання комплексу Робіт з поставки, монтажу Обладнання на Об’єкті - КНС «Борщагівка №2»  по вул. Зодчих, 1, в м. Києві з ТОВ "Петрівський Квартал" (код ЄДРПОУ 33400832) з оплатою авансу на матеріали  на суму 4 960 764,00 грн., та подальшим збільшенням договірної ціни Робіт. Надати Генеральному директору Товариства Федоренко А.Ю. повноваження на підписання з ТОВ "Петрівський Квартал" (код ЄДРПОУ 33400832) договору підряду на виконання комплексу Робіт з поставки, монтажу Обладнання на Об’єкті - КНС «Борщагівка №2»  по вул. Зодчих, 1 в м. Києві з оплатою авансу на матеріали  на суму 4 960 764,00 грн., та подальшого збільшення договірної ціни Робіт, за вказаним Договором та всіх необхідних додатків до нього.

________________________________________________________________________

4.        Четверте питання порядку денного:

       «Про попереднє схвалення значних правочинів, які ПрАТ “SU GROUP” планує вчинити протягом року.»

           Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

          Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів товариства.

Характер правочинів: укладення договорів із третіми особами на придбання (поставку) насосного та іншого обладнання, виконання проектних, будівельно-монтажних та інших видів робіт, які передбачені тендерною процедурою та не суперечать Статуту ПрАТ «SU GROUP».

         Вартість кожного укладеного договору не повинна перевищувати суму у розмірі 45 000 000,00 грн (сорок п‘ять мільйонів грн.).

________________________________________________________________________

5.        Пяте питання порядку денного:

«Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ “SU GROUP” на підписання значних правочинів.»

           Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

          Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ “SU GROUP” на укладення значних правочинів протягом року з дати підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Шведсько-Українська група – «SU GROUP».

          Вартість кожного укладеного договору не повинна перевищувати суму у розмірі 45 000 000,00 грн (сорок п‘ять мільйонів грн.).

________________________________________________________________________

 

Інформація з  проектами  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства:   mail@sugroup.com.ua

У відповідності до пункту 10.2.37 Статуту Товариства та пункту 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні Товариства» акціонери Товариства позбавлені права вносити пропозиції щодо порядку денного.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть за місцем знаходження товариства за адресою:  м. Київ-121, вул. Вірменська, 5-А,  у робочі дні  з 10-00 до 16-00 години (приміщення бухгалтерії), а в день  зборів за  місцем їх проведення.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - ревізор Товариства Анісімова Наталія Гнатівна.

За інформацією звертатися за телефоном (044)  563-55-55.

Голова Наглядової ради   __________________       Жигун Віталій Якович.

10.02.17

      ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ШВЕДСЬКО – УКРАЇНСЬКА ГРУПА - “SU GROUP”

ПОВІДОМЛЕННЯ

Приватне акціонерне товариство “Шведсько - Українська група - “SU GROUP”, код ЄДРПОУ 23534069, далі Товариство, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться  17 березня 2017 року о 16-00 годині  за адресою: 02121, м.Київ, вул. Вірменська, 5-А.

 

Проект порядку  денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.      Звіт Наглядової ради про результати  діяльності Товариства за 2016 рік.

2.      Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

3.      Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.

4.      Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

5.      Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.):

 

Найменування показника 

період 

попередній

звітний

Усього активів  

 

16 968,6

54 325,6

Основні засоби  

2 194,4

3 137,3

Довгострокові фінансові інвестиції  

1 366,8

1 506,5

Запаси 

10 497,9

15 008,2

Сумарна дебіторська заборгованість  

 2 097,9

29 678,7

Грошові кошти та їх еквіваленти 

21,8

1 422,9

Нерозподілений прибуток 

(7 041,2)

776,2

Власний капітал 

(4 451,2)

3 366,2

Статутний капітал 

2 590,0

2 590,0

Довгострокові зобов'язання 

232,1

573,8

Поточні зобов'язання 

21 187,7

50 385,6

Чистий прибуток (збиток) 

4 487,0

7 817,3

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

3700

3 700

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

42        

43

          Електронна поштова адреса емітента - mail@sugroup.com.ua

          Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується  емітентом для розкриття інформації :   index.php?navid=608

      Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься  17 березня 2017 року з 15 години 00 хвилин до 15 години  45 хвилин за місцем проведення зборів згідно з переліком (реєстром) акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, складеному станом на 24 годину 14.03.2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – довіреність на право участі у загальних зборах (оформленою згідно вимог чинного законодавства України).

 Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери та їх представники можуть за місцем  знаходження товариства за адресою:  м. Київ-121, вул.Вірменська, 5-А, у робочі дні  з 10-00 до 16-00 години (приміщення бухгалтерії), а вдень проведення загальних зборів, а також у місці їх проведення.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - ревізор Товариства Анісімова Наталія Гнатівна.

За інформацією звертатися за телефоном (044)  563-55-55.

         Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлеті:

-«Відомості НКЦПФР»  29 від 13.02.2017 року;

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Голова Наглядової ради   __________________       Жигун Віталій Якович

 

16.02.17

 

 

 

Приватне акціонерне товариство “Шведсько - Українська група - “SU GROUP”, код ЄДРПОУ 23534069, повідомляє, що за пропозицією акціонера Товариства Федоренко А.Ю., який володіє 30% акцій, до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ SU GROUP”, які призначені на  17 березня 2017 року та відбудуться о 16-00 годині  за адресою: 02121, м.Київ, вул. Вірменська, 5-А, офіс ПрАТ “SU GROUP”, кімната № 4,  внесено зміни до порядку денного шляхом включення нового питання :

  1. Внесення змін  до  Статуту  ПрАТSU GROUP”, викладення,  затвердження  його в новій редакції  та вчинення дій щодо державної реєстрації.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетні:

-«Відомості НКЦПФР»  29 від 13.02.2017 року, та   33 від 17.02.2017 року;

 

За інформацією звертатися за телефоном (044)  563-55-55.

 

Голова Наглядової ради   __________________       Жигун Віталій Якович

 

 

 

 

 

02.03.2017

 

Приватне акціонерне товариство “Шведсько - Українська група - “SU GROUP”, код ЄДРПОУ 23534069, повідомляє, що за пропозицією акціонера Товариства Федоренко А.Ю., який володіє 30% акцій, до порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ SU GROUP”, які призначені на  17 березня 2017 року та відбудуться о 16-00 годині  за адресою: 02121, м.Київ, вул. Вірменська, 5-А, офіс ПрАТ “SU GROUP”, кімната № 4,  внесено зміни до порядку денного шляхом включення нового питання :

  1. Внесення змін  до  Статуту  ТОВ “ФІРМА “ІНБОР”(код ЄДРПОУ 16462524), викладення,  затвердження  його в новій редакції  та вчинення дій щодо державної реєстрації.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетні:

-«Відомості НКЦПФР»  29 від 13.02.2017 року,   33 від 17.02.2017 року; та

  38 від 24.02.2017 року.

 

За інформацією звертатися за телефоном (044)  563-55-55.

 

Голова Наглядової ради   __________________       Жигун Віталій Якович

 

17.03.2017

ПРОТОКОЛ № 15

чергових загальних зборів акціонерів

приватного акціонерного товариства «Шведсько-Українська група – «SU GROUP»

 

м. Київ                                                                                                                                  17 березня 2017 року

                       

                                   

            Чергові загальні збори акціонерів проводяться сімнадцятого березня дві тисячі сімнадцятого року за місцем знаходження та реєстрації товариства, а саме у офісному приміщенні приватного акціонерного товариства «Шведсько-Українська група – «SU GROUP», у м. Києві, по вул. Вірменській, 5-а.

            Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складений за станом на 14 березня 2017 року публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України".

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 3 (Три).

Згідно до даних, наданих реєстраційною комісією, на момент закінчення реєстрації акціонерів, 17 березня 2017 року, 15 година, 45 хвилин, для участі у загальних зборах приватного акціонерного товариства «Шведсько-Українська група – «SU GROUP» зареєструвались 3 (три) акціонери товариства, які у сукупності володіють 3 700 простими іменними голосуючими з усіх питань порядку денного акціями товариства, що становить 100% від загальної кількості голосів статутного капіталу товариства. Таким чином, відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів товариства мають кворум та є правомочними.

Кворум загальних зборів становить 100%.

Голова загальних зборів - Анісімова Наталія Гнатівна, секретар загальних зборів - Федоренко Анатолій Юрійович.

            Голосування на чергових загальних зборах акціонерів товариства проводиться за принципом: одна акція - один голос.

            Лічильна комісія загальними зборами не обиралась, прийнято рішення, що у зв‘язку із тим, що загальна кількість акціонерів становить три особи, протокол лічильної не вести, протокол чергових зборів підписати усіма акціонерами товариства.

 

                                                         Порядок денний:

1.      Звіт Наглядової ради про результати  діяльності Товариства за 2016 рік.

2.      Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

3.      Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.

4.      Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

5.      Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

6.      Внесення змін  до  Статуту  приватного акціонерного товариства «Шведсько-Українська група – «SU GROUP» (код ЄДРПОУ 23534069) щодо видів діяльності підприємства, викладення,  затвердження  його в новій редакції  та вчинення дій щодо державної реєстрації.

7.      Внесення змін  до  Статуту  ТОВ “ФІРМА “ІНБОР”(код ЄДРПОУ 16462524), викладення,  затвердження  його в новій редакції  та вчинення дій щодо державної реєстрації.

 

По першому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради про результати  діяльності Товариства за 2016 рік.

 

            Слухали:

            Голову Наглядової ради товариства Жигуна Віталія Яковича зі звітом про результати діяльності наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 

            Федоренка Анатолія Юрійовича, який запропонував затвердити звіт Голови наглядової ради товариства про результати її діяльності за 2016 рік та визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «SU GROUP» задовільною.

 

            Голосували:

            “за” – 3700 простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства;

            “проти” – 0;

            “утримались” – 0.

 

            Ухвалили:

            Затвердити звіт Голови наглядової ради товариства Жигуна Віталія Яковича про результати її діяльності за 2016 рік та визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «SU GROUP» задовільною.

 

По другому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

 

            Слухали:

            Ревізора Анісімову Наталію Гнатівну зі звітом про перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

 

            Федоренка Анатолія Юрійовича, який запропонував затвердити звіт ревізора товариства по перевірці фінансово-господарської діяльності ПрАТ «SU GROUP» за 2016 рік.

 

            Голосували:

            “за” – 3700 простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства;

            “проти” – 0;

            “утримались” – 0.

 

            Ухвалили:

            Затвердити звіт Ревізора товариства - Анісімової Наталії Гнатівни по перевірці фінансово-господарської діяльності ПрАТ «SU GROUP» за 2016 рік.

 

По третьому питанню порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.

 

            Слухали:

            Анісімову Наталію Гнатівну, яка ознайомила присутніх із річним звітом та балансом товариства за 2016 рік та запропонувала його затвердити.

 

            Федоренка Анатолія Юрійовича, який запропонував затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.

 

            Голосували:

            “за” - 3700 простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства;

            “проти” – 0;

            “утримались” – 0.

 

            Ухвалили:

            Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.

 

По четвертому питанню порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків).

 

            Слухали:

            Федоренка Анатолія Юрійовича, який запропонував затвердити наступний порядок розподілення прибутку, отриманого  ПрАТ«SU GROUP» у 2016 році:

            - суму  у  розмірі  - 4 302 361,36 (чотири мільйони триста дві тисячі триста шістдесят одну) грн. 36 коп. спрямувати на погашення убутку попередніх років;

            - суму у розмірі -  3 515 000,00 (три мільйони п‘ятсот п‘ятнадцять тисяч) грн. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ«SU GROUP».

            Затвердити загальний розмір дивідендів в сумі - 3 515 000,00 (три мільйони п‘ятсот п‘ятнадцять тисяч) грн.

            На кожну просту іменну акцію виплатити дивіденди  з розрахунку  950,00 грн.

            Встановити наступний строк  виплати дивідендів:

- початок строку - 18 березня  2017 року;

      -  кінець строку  - 14 вересня 2017 року.

            Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

            - фізичним особам дивіденди виплачуються частинами, шляхом виплати у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок акціонера.

 

            Голосували:

            “за” – 3700 простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства;

            “проти” – 0;

            “утримались” – 0.

 

            Ухвалили:

            Затвердити наступний порядок розподілення прибутку, отриманого  ПрАТ «SU GROUP» у 2016 році:

            - суму  у  розмірі  - 4 302 361,36 (чотири мільйони триста дві тисячі триста шістдесят одну) грн. 36 коп. спрямувати на погашення убутку попередніх років;

            - суму у розмірі -  3 515 000,00 (три мільйони п‘ятсот п‘ятнадцять тисяч) грн. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ«SU GROUP».

            Затвердити загальний розмір дивідендів в сумі - 3 515 000,00 (три мільйони п‘ятсот п‘ятнадцять тисяч) грн.

            На кожну просту іменну акцію виплатити дивіденди  з розрахунку  950,00 грн.

            Встановити наступний строк  виплати дивідендів:

- початок строку - 18 березня  2017 року;

      -  кінець строку  - 14 вересня 2017 року.

            Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

            - фізичним особам дивіденди виплачуються частинами, шляхом виплати у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок акціонера.

 

По п‘ятому питанню порядку денного:

Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

 

            Слухали:

            Федоренка А.Ю., який наголосив, що у відповідності до п. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори мають право прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, у зв‘язку із чим запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення Загальних зборів Товариства. Характер правочинів: укладення договорів із третіми особами на придбання (поставку) насосного та іншого обладнання, виконання проектних, будівельно-монтажних та інших видів робіт, які передбачені тендерною процедурою та не суперечать Статуту ПрАТ "SU GROUP". Вартість кожного укладеного договору не повинна перевищувати суму у розмірі 45 000 000,00 (сорок п‘ять мільйонів) грн.

 

            Анісімову Н.Г., яка запропонувала надати повноваження Генеральному директору ПрАТ “SU GROUP” на укладення значних правочинів протягом року з дати підписання цього протоколу чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Шведсько-Українська група – «SU GROUP». Вартість кожного укладеного договору не повинна перевищувати суму у розмірі 45 000 000,00 (сорок п‘ять мільйонів) грн.

 

            Голосували:

            - “за” - 3700 простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства;

            - “проти” - 0;

            - “утримались” - 0.

 

            Ухвалили:

            Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства.

Характер правочинів: укладення договорів із третіми особами на придбання (поставку) насосного та іншого обладнання, виконання проектних, будівельно-монтажних та інших видів робіт, які передбачені тендерною процедурою та не суперечать Статуту ПрАТ "SU GROUP".

            Вартість кожного укладеного договору не повинна перевищувати суму у розмірі                  45 000 000,00 (сорок п‘ять мільйонів) грн.

            Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ “SU GROUP” на укладення значних правочинів протягом року з дати підписання цього протоколу чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Шведсько-Українська група – «SU GROUP». Вартість кожного укладеного договору не повинна перевищувати суму у розмірі 45 000 000,00  (сорок п‘ять мільйонів) грн.

 

По шостому питанню порядку денного:

Внесення змін  до  Статуту  приватного акціонерного товариства «Шведсько-Українська група – «SU GROUP» (код ЄДРПОУ 23534069) щодо видів діяльності підприємства, викладення,  затвердження  його в новій редакції  та вчинення дій щодо державної реєстрації.

                      

            Слухали:

            Федоренка Анатолія Юрійовича, який запропонував у зв‘язку із виробничою необхідністю внести зміни до Статуту ПрАТ «SU GROUP» щодо видів діяльності підприємства, затвердити Статут в новій редакції та зареєструвати його в органах державної реєстрації України.

 

            Голосували:

            “за” – 3700 простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства;

            “проти” – 0;

            “утримались” – 0.

 

            Ухвалили:

            Затвердити Статут ПрАТ «SU GROUP» в новій редакції та зареєструвати його в органах державної реєстрації України.

 

По сьомому питанню порядку денного:

Внесення змін  до  Статуту  ТОВ “ФІРМА “ІНБОР”(код ЄДРПОУ 16462524), одноособовим учасником якого є ПрАТ «SU GROUP», викладення, затвердження  його в новій редакції  та вчинення дій щодо державної реєстрації.

 

            Слухали:

            Федоренка Анатолія Юрійовича, який запропонував у зв‘язку зі зміною назви вулиці, відповідно до Рішення міської Ради м. Бориспіль від 17 грудня 2015 року №42-2-V11 «Про перейменування окремих вулиць, провулків, площі та водного об’єкту»  щодо декомунізації, перереєструвати місцезнаходження ТОВ «ФІРМА «ІНБОР» (код ЄДРПОУ 16462524) з адреси: м. Бориспіль, вулиця Тельмана, 18, на адресу: м. Бориспіль, вулиця Михайла Калмикова, 18, у зв‘язку з чим затвердити Статут ТОВ “ФІРМА “ІНБОР”(код ЄДРПОУ 16462524) в новій редакції та зареєструвати його в органах державної реєстрації  України.

 

            Голосували:

            “за” – 3700 простих іменних акцій, що складає 100% від загальної кількості голосів присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства;

            “проти” – 0;

            “утримались” – 0.

 

            Ухвалили:

            Затвердити Статут ТОВ “ФІРМА “ІНБОР” (код ЄДРПОУ 16462524) в новій редакції та зареєструвати його в органах державної реєстрації України.

 

            На цьому всі питання порядку денного вичерпані, загальні збори акціонерів вважаються закритими.

 

            Зауважень щодо порядку ведення зборів не надійшло.

 

 

Голова загальних зборів - Анісімова Наталія Гнатівна ___________________

 

            Секретар загальних зборів - Федоренко Анатолій Юрійович ___________________

 

 

 

АКЦІОНЕРИ:

 

            Жигун В.Я.                          ____________________

 

            Анісімова Н.Г.                     ____________________

 

            Федоренко А.Ю.                 ____________________


 

28.03.2017

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Федоренко Анатолiй Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.03.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Шведсько-Українська група - "SU GROUP"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02121, м. Київ, вул. Вiрменська, 5А
4. Код за ЄДРПОУ
23534069
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 533-55-55 (044) 533-55-55
6. Електронна поштова адреса
mail@sugroup.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №58 Вiдомостi НКЦПФР 27.03.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці index.php?navid=608 в мережі Інтернет 24.03.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 17.03.2017 45000.0 54686.1 82.288
Зміст інформації:
Рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборiв Товариства прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Шведсько-Українська група- "SU GROUP" 17.03.2017р. (Протокол № 15 вiд 17.03.2017р.).
Характер правочинiв: укладення договорiв iз третiми особами на придбання (поставку) насосного та iншого обладнання, виконання проектних, будiвельно-монтажних та iнших видiв робiт, якi передбаченi тендерною процедурою та не суперечать Статуту ПрАТ "SU GROUP".
Вартiсть кожного укладеного договору не повинна перевищувати суму у розмiрi 45 000 000,00 (сорок п‘ять мiльйонiв) грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає - 54 686,1 тис. грн.
Загальна кiлькiсть голосуюсих акцiй - 3700 простих iменних акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвалися для участi у загальних зборах - 3700, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували: "за" - 3700, "проти" - 0.

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор       Федоренко Анатолiй Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.03.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Шведсько-Українська група - "SU GROUP"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
02121, м. Київ, вул. Вiрменська, 5А
4. Код за ЄДРПОУ
23534069
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 533-55-55 (044) 533-55-55
6. Електронна поштова адреса
mail@sugroup.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №58 Вiдомостi НКЦПФР 27.03.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці index.php?navid=608 в мережі Інтернет 24.03.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 17.03.2017 3515000.00 18.03.2017 - 14.09.2017 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
Рiшення прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Шведсько-Українська група- "SU GROUP" 17.03.2017р. (Протокол № 15 вiд 17.03.2017р.).
Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 17.03.2017 року, рiшення прийнято Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Шведсько-Українська група- "SU GROUP" 17.03.2017р. (Протокол № 39 вiд 17.03.2017р.).
Загальний розмiр дивiдендiв складає - 3 515 000,00 (три мiльйони п‘ятсот п‘ятнадцять тисяч) грн.
Виплата на кожну просту iменну акцiю - 950,00 грн.
Строк виплати дивiдендiв: початок строку - 18 березня 2017 року, кiнець строку - 14 вересня 2017 року.
Порядок виплати дивiдендiв: фiзичним особам дивiденди виплачуються частинами, шляхом виплати у безготiвковiй формi шляхом перерахування грошових коштiв на картковий рахунок акцiонера.
19.04.2017

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Федоренко Анатолiй Юрiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 10.04.2017
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Шведсько-Українська група- "SU GROUP"
2. Організаційно-правова форма емітента
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23534069
4. Місцезнаходження емітента
02121 м. Київ д/н м. Київ Вiрменська, 5-а
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 533-55-55 (044) 533-49-73
6. Електронна поштова адреса емітента
mail@sugroup.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у №72 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку   14.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці index.php?navid=608 в мережі Інтернет 14.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Перелiк iнформацiї, що не входить до рiчного звiту та причини її вiдсутностi: юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента не має; iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй; iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв; iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв; iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду; iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй; iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй; вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi в зв'язку з тим, що протягом звiтнього перiоду особлива iнформацiя не виникала; iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня в зв'язку з тим, що дiяльнiсть Товариства не класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; iнформацiя щодо прийняття будь-яких рiшень про надання або попереднього надання на вчинення будь-яких значних правочинiв вiдсутня в зв'язку з тим що рiшення не приймалися; звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Шведсько-Українська група- "SU GROUP"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №345754
3. Дата проведення державної реєстрації
25.01.1996
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
2590000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
42
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
33.20 УСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ
41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "ТАСКОМБАНК" м.Києва
2) МФО банку
339500
3) Поточний рахунок
26003328663001
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "ТАСКОМБАНК" м.Києва
5) МФО банку
339500
6) Поточний рахунок
26003328663001

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жигун Вiталiй Якович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 551483 26.08.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС України у м.Києвi
4) Рік народження**
1956
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP"- Голова Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
06.04.2011 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на посаду на пiдставi решення загальних зборiв Товариства вiд 06.04.2011р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федоренко Анатолiй Юрiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 429483 22.07.2004 Дарницьким РУГУ МВС України у м.Києвi
4) Рік народження**
1975
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP"- перший заступник Голови Правлiння.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
06.04.2011 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на посаду на пiдставi решення загальних зборiв Товариства вiд 06.04.2011 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Конєва Світлана Василівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 051184 26.01.1999 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4) Рік народження**
1975
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
2
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ВІССМАНН"- бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
21.05.2015 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Прийнятий на посаду 21.05.2015р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данилов Юрій Валентинович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 082796 03.02.1996 Харківським РУ ГУ МВС України у м.Києві
4) Рік народження**
1958
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
13
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Глобал Прес" - начальник юридичного відділу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
06.04.2011 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на посаду на пiдставi решення загальних зборiв Товариства вiд 06.04.2011 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жигун Євген Віталійович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
SWE 89513833 20.03.2015 Посольство Швеції у м.Києві
4) Рік народження**
1980
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
8
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP"- менеджер з зовнішньоекономічної діяльності.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
24.01.2015 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на посаду на пiдставi решення загальних зборiв Товариства вiд 24.01.2015 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
Ревізор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Анісімова Наталія Гнатівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 430220 19.08.2004 Дарницьким РУ ГУ МВС України у
4) Рік народження**
1960
5) Освіта**
Середньо технічна
6) Стаж роботи (років)**
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP"- головний бухгалтер ПрАТ "Шведсько-Українська група - "SU GROUP"- Фінансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
06.04.2011 безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обраний на посаду на пiдставi решення загальних зборiв Товариства вiд 06.04.2011 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової радиЖигун Вiталiй ЯковичСН 551483 26.08.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС України у м.Києвi2072562072000
РевізорАнiсiмова Наталiя ГнатiвнаМЕ 430220 19.08.2004 Дарницьким РУГУ МВС України у м.Києвi51814518000
Генеральний директорФедоренко Анатолiй ЮрiйовичМЕ 429483 22.07.2004 Дарницьким РУГУ МВС України у м.Києвi1110301110000
Усього37001003700000

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Жигун Вiталiй ЯковичСН 551483 26.08.1997 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi2072562072000
Анiсiмова Наталiя ГнатiвнаМЕ 430220 19.08.2004 дарницьким РУ ГУ МВС Укрвїни в м. Києвi51814518000
Федоренко Анатолiй ЮрiйовичМЕ 429483 22.07.2004 Дарницьким РУГУ МВС України у м.Києвi1110301110000
Усього37001003700000

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення17.03.2016
Кворум зборів**100
ОписПорядок денний: 1. Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 2. Звiт Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. 3. Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2015 рiк. 4. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв). Прийнято наступнi рiшення: 1. Затвердити звiт Голови наглядової ради товариства Жигуна Вiталiя Яковича про результати її дiяльностi за 2015 рiк та визнати роботу Наглядової ради ПрАТ "SU GROUP" задовiльною. 2. Затвердити звiт ревiзора товариства по перевiрцi фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "SU GROUP" за 2015 рiк. 3. Затвердити рiчний звiт та баланс товариства за 2015 рiк. 4. Не нараховувати та не направляти кошти до фонду виплати дивiдендiв та iнших фондiв товариства у зв'язку iз вiдсутнiстю нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2015 року.

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення22.08.2016
Кворум зборів**100
ОписПорядок денний: 1. Затвердження прийнятого Наглядовою радою, рiшення про вчинення значного правочину з ПАТ "АК "Київводоканал" (код ЄДРПОУ 03327664) по договору на суму - 4651226,40 грн. 2. Затвердження прийнятого Наглядовою радою, рiшення про вчинення значного правочину з мiським комунальним пiдприємством "Хмельницькводоканал" (код ЄДРПОУ 03356128) по договору на суму - 4528300,00 грн. 3. Затвердження прийнятого Наглядовою радою, рiшення про вчинення значного правочину з ТОВ "Петрiвський Квартал" (код ЄДРПОУ 33400832) по договору на суму - 4960764,00 грн. 4. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi ПрАТ "SU GROUP" планує вчинити протягом року. 5. Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "SU GROUP" на пiдписання значних правочинiв. Прийнято рiшення: 1. Затвердити прийняте 14 липня 2016 року Наглядовою радою Товариства рiшення про схвалення вчинення Товариством значного правочину з ПАТ "Акцiонерна компанiя "Київводоканал" (код ЄДРПОУ 03327664). Надати Генеральному директору Товариства - Федоренко А.Ю. повноваження на укладення з ПАТ "Акцiонерна компанiя "Київводоканал" (код ЄДРПОУ 03327664) договору з необхiдними додатками до нього на виконання будiвельно-монтажних робiт по об'єкту: "Реконструкцiя КНС "Метрологiчна" по вул. Метрологiчнiй, 14-б, у Голосiївському районi м. Києва. Коригування", на суму 4 651 226,40 грн. 2. Затвердити прийняте 15 липня 2016 року Наглядовою радою Товариства рiшення про схвалення вчинення Товариством значного правочину з мiським комунальним пiдприємством "Хмельницькводоканал" (код ЄДРПОУ 03356128) на суму 4 528 300,00 грн. Надати Генеральному директору Товариства - Федоренко А.Ю. повноваження на укладення договору та необхiдних додаткiв до нього з мiським комунальним пiдприємством "Хмельницькводоканал" (код ЄДРПОУ 03356128) на реконструкцiю машинного примiщення водопровiдно-насосної станцiї №10 у с. Чернелiвка Красилiвського району Хмельницької областi iз замiною запiрної арматури та насосного агрегату на сучасне енергозберiгаюче обладнання, на суму 4 528 300,00 грн. 3. Затвердити прийняте 02 серпня 2016 року Наглядовою радою Товариства рiшення про схвалення вчинення Товариством значного правочину - укладення договору пiдряду на виконання комплексу Робiт з поставки, монтажу Обладнання на Об'єктi - КНС "Борщагiвка №2" по вул. Зодчих, 1, в м. Києвi з ТОВ "Петрiвський Квартал" (код ЄДРПОУ 33400832) з оплатою авансу на матерiали на суму 4 960 764,00 грн., та подальшим збiльшенням договiрної цiни Робiт. Надати Генеральному директору Товариства Федоренко А.Ю. повноваження на пiдписання з ТОВ "Петрiвський Квартал" (код ЄДРПОУ 33400832) договору пiдряду на виконання комплексу Робiт з поставки, монтажу Обладнання на Об'єктi - КНС "Борщагiвка №2" по вул. Зодчих, 1 в м. Києвi з оплатою авансу на матерiали на суму 4 960 764,00 грн., та подальшого збiльшення договiрної цiни Робiт, за вказаним Договором та всiх необхiдних додаткiв до нього. 4. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборiв Товариства. Характер правочинiв: укладення договорiв iз третiми особами на придбання (поставку) насосного та iншого обладнання, виконання проектних, будiвельно-монтажних та iнших видiв робiт, якi передбаченi тендерною процедурою та не суперечать Статуту ПрАТ "SU GROUP". Вартiсть кожного укладеного договору не повинна перевищувати суму у розмiрi 45 000 000,00 грн. (сорок п'ять мiльйонiв грн.). 5. Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ "SU GROUP" на укладення значних правочинiв протягом року з дати пiдписання цього протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв приватного акцiонерного товариства "Шведсько-Українська група - "SU GROUP". Вартiсть кожного укладеного договору не повинна перевищувати суму у розмiрi 45 000 000,00 (сорок п'ять мiльйонiв) грн. Збори iнiцiйовано Наглядовою радою Товариства.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.12.2010783/10/1/10Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областiUA4000111355Акція проста бездокументарна іменнаДокументарнi iменнi700.0037002590000.00100.000000000000
ОписТоргiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Фактiв лiстингу та делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не зареєстровано. Додаткова емiсiя не здiйснювалась.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2194.4 3137.3 0 0 2194.4 3137.3
будівлі та споруди 474.9 490.5 0 0 474.9 490.5
машини та обладнання 45.3 171.2 0 0 45.3 171.2
транспортні засоби 1486.2 2360.1 0 0 1486.2 2360.1
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 188 115.5 0 0 188 115.5
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2194.4 3137.3 0 0 2194.4 3137.3
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами) встановланi вiдповiдно до чинних норм Податкового Кодексу України. Первiсна вартiсть ОЗ на кiнець звiтного перiоду складає 9268.1 тис. грн., сума нарахованого зносу 6130.8 тис. грн.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 3661.82 -4451.2
Статутний капітал (тис. грн.) 2590 2590
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 2590 2590
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(3661.800 тис.грн. ) быльше скоригованого статутного капіталу(2590.000 тис.грн. ).Вартість чистих активів відповідає встановленому законодавством рівню.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х3727.10ХХ
Кредит банку07.07.20113727.1020.00003.07.2015
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ2917.40ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язанняХ44379.80ХХ
Усього зобов'язаньХ51024.30ХХ
Опис

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 2 1
2 2015 2 1
3 2016 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть):

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть):

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): рішення про вчинення значного правочину

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть):

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) аудитора не змінювали

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 |01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Шведсько-Українська група- "SU GROUP" за ЄДРПОУ 23534069
Територія м. Київ за КОАТУУ 8036300000
Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ за КВЕД 46.90
Середня кількість працівників 42
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 02121 м. Київ м. Київ Вiрменська, 5-а (044) 533-55-55

Форма № 1-м
1. Баланс
на "31" грудня 2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 5.9 5.9
Основні засоби: 1010 2194.4 3137.3
- первісна вартість 1011 8390.8 9261.5
- знос 1012 ( 6196.4 ) ( 6124.2 )
Довгострокові біологічні активи: 1020-- --
Довгострокові фінансові інвестиції10301366.8 1506.5
Інші необоротні активи 1090700.0 700.0
Усього за розділом I1095 4267.1 5349.7
II. Оборотні активи
Запаси 1100 10497.9 15368.8
- у тому числі готова продукція 1103 10232.4 15181.9
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 1309.7 23998.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 18.4 6.9
- у тому числі податок на прибуток 1136 -- --
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 69.8 4972.9
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 21.8 1422.9
Витрати майбутніх періодів 1170 24.1 21.5
Інші оборотні активи 1190 759.8 3544.5
Усього за розділом II 1195 12701.5 49336.4
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --
Баланс 1300 16968.6 54686.1

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2590.0 2590.0
Додатковий капітал 1410 -- --
Резервний капітал 1415 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 7041.2 ) 1071.8
Неоплачений капітал 1425 ( -- ) ( -- )
Усього за розділом I 1495 -4451.2 3661.8
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 232.1 573.8
ІІІ. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 3720.3 3727.1
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 -- 628.7
- товари, роботи, послуги 1615 12065.0 21224.6
розрахунками з бюджетом 1620 411.8 2917.4
у тому числі з податку на прибуток 1621 251.1 1491.1
- зі страхування 1625 -- --
- з оплати праці 1630 1.0 --
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 4989.6 21952.7
Усього за розділом IІІ 1695 21187.7 50450.5
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 -- --
Баланс 1900 16968.6 54686.1

2. Звіт про фінансові результати
за рік 2016
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 105837.5 80201.1
Інші операційні доходи 2120 1841.0 5716.8
Інші доходи 2240 -- 3.2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 107678.5 85921.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 85882.8 ) ( 63037.6 )
Інші операційні витрати 2180 ( 11902.9 ) ( 16306.7 )
Інші витрати 2270 ( 35.8 ) ( 1793.2 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 97821.5 ) ( 81137.5 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 9857.0 4783.6
Податок на прибуток 2300 ( 1744.0 ) ( 296.6 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 8113.0 4487.0

Генеральний директор Федоренко Анатолiй Юрiйович
Головний бухгалтер Конєва Світлана Василівна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)35316245
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України4026
27.09.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів192
П
000192
30.01.2014
05.07.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності2016
Думка аудитораУмовно-позитивна

23.03.2018

Приватне акцiонерне товариство "Шведсько-Українська група- "SU GROUP"

(далі за текстом також – ПрАТ “SU GROUP” або «Товариство»),  код за ЄДРПОУ: 23534069, місцезнаходження: Україна, 02121, м. Київ, вулиця Вірменська, 5-а, повідомляє  про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), які будуть проведені 24 квітня 2018 року о 16 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: 02121, м. Київ, вул. Вірменська, 5-А (перший поверх, зал проведення загальних зборів).

Проект порядку денного Загальних Зборів  та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.    Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:

- Драюк Ірину Володимирівну

- Мєшкову Аліну Вікторівну;

- Конєву Світлану Василівну.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення річних загальних зборів акціонерів публічного Товариства.

2.    Обрання голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:  Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства – Жигуна Віталія Яковича, а секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Анісімову Наталію Гнатівну.

3.    Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних Зборів.

Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних Зборів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на  Загальних Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах, голові та секретарю Загальних Зборів, представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізоруї та бухгалтерії Товариства.

- Голова Загальних Зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними Зборами.

- Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних Зборів для голосування.

- Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних Зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних Зборів.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: а) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні Збори та оформлюється протокол Загальних Зборів є українська мова.

- Протокол Загальних Зборів від імені Загальних Зборів підписують обрані Голова та Секретар Загальних Зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних Зборів  керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4.   Розгляд звіту виконавчого органу(генерального директора)  Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу генерального директора Товариства визнати задовільною.

5.    Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Наглядової ради Товариства  визнати задовільною.

6.    Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: 1. Звіт ревізора Товариства за 2017 рік затвердити.

2. Затвердити висновок ревізора Товариства за 2017 рік.

3. Роботу ревізора Товариства  визнати задовільною.

7.    Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8.    Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: 1. Отриманий Товариством за підсумками діяльності у 2017 році чистий  прибуток в розмірі  2 734 737,14 грн., розподілити наступним чином:       - 514 737,14 грн. - направити на використання в господарській діяльності Товариства;

                 - 2 220 000,00. грн. - на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

9.   Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

Проект рішення: 1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів у сумі 2 220 000(два мільйони двісті двадцять тисяч) грн. 00 коп. (дивіденд на одну просту іменну акцію Товариства складає 600 грн. 00 коп.). 2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

10.  Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства  та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Доручити генеральному директору Товариства  підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

3. Доручити генеральному директору Товариства (з правом передоручення іншим особам) здійснити  державну реєстрацію  Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій  цими Загальними зборами акціонерів.

11. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізора Товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення: 1. Внести зміни до положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган  та Ревізора Товариства та затвердити положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити голову Виконавчого органу Товариства підписати положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора Товариства, затверджені  цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

12.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення  цих Загальних зборів акціонерів) членів (в тому числі голови) наглядової ради Товариства, з моменту прийняття даного рішення  цими  загальними зборами акціонерів Товариства.

13.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.

* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

14.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: 1. Встановити, що винагорода члену Наглядової ради Товариства за виконання посадових обов’язків не виплачується.

2. Затвердити проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради.

3 Уповноважити голову виконавчого органу Товариства  підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

15.  Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення: 1. Припинити повноваження ревізора Товариства, з моменту прийняття даного рішення  цими  загальними зборами акціонерів Товариства.

16. Обрання ревізора Товариства.

* Обрання Ревізора Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

17.    Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1. На підставі ч.3. статті 70 закону України «Про акціонерні Товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі укладення договорів із третіми особами на придбання (поставку) насосного та іншого обладнання, виконання проектних, будівельно-монтажних та інших видів робіт, які передбачені тендерною процедурою та не суперечать Статуту Товариства, ринкова вартість  майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить  10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством  протягом не більш, як 1(одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів.

2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів зазначених в цьому рішенні не повинна перевищувати 100 000 000,00(сто мільйонів) гривень 00 копійок.

3. Уповноважити  генерального директора Товариства протягом не більше одного року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами акціонерів, здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення від імені Товариства правочинів визначених у цьому рішенні Загальних зборів акціонерів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація із проектом рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних Зборів: http://www.sugroup.com.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів,  загальна кількість акцій складає 3 700 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 3 700 штук.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв., за місцезнаходженням Товариства – 02121, Україна, м. Київ, вул. Вірменська, 5-А (перший поверх, зал проведення загальних зборів).  Відповідальна особа  за порядок ознайомлення акціонерів з документами є генеральний директор Товариства – Федоренко Анатолiй Юрiйович. Телефон для довідок: (044) 563-55-55.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах Товариства здійснюватиметься 24.04.2018 року за місцем їх проведення з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за місцевим часом.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства – 24-00 година 18.04.2018 року.

Для реєстрації та участі в Загальних Зборах Товариства, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

ПрАТ “SU GROUP”

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ “SU GROUP” (тис. грн.)

Найменування показника

період

2016 рік

2017 рік

Усього активів

54 325,6

43 040,9

Основні засоби (за залишковою вартістю)

3 137,3

5 874,2

Запаси

15 008,2

16 944,4

Сумарна дебіторська заборгованість

29 678,7

14 654,9

Гроші та їх еквіваленти

1 422,9

1 609,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

776,2

2 734,7

Власний капітал

3 366,2

5 324,7

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2 590,0

2 590,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

3 727,1

3 720,3

Поточні зобов'язання і забезпечення

50 385,6

36 285,2

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

7 817,3

5 473,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3 700

3 700

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

2 112,78

1 479,35

 

 


Logo Lowara
Logo Vogel Pumpen
Logo Flygt
Logo Zilmet
Logo Avk

Вход в систему  
 
новый пользователь? 
Зарегистрироваться
 
Система Orphus
 

Warning: main(modules/stat/stats.php) [function.main]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/sugroup/sugroup.com.ua/site_footer.php on line 11

Warning: main(modules/stat/stats.php) [function.main]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/sugroup/sugroup.com.ua/site_footer.php on line 11

Fatal error: main() [function.require]: Failed opening required 'modules/stat/stats.php' (include_path='./:/var/www/sugroup:/') in /var/www/sugroup/sugroup.com.ua/site_footer.php on line 11